หน้าแรก > ภาพกิจกรรม
 
 

ภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2561

   

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดูงานสภาคณาจารย์และพนักงาน”
(06/03/2561)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

ภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2560

   

“การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”
(14/12/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐”
(12/12/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ ๒๕ ปี”
(12/09/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดูงานสภาคณาจารย์และพนักงาน”
(23/08/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน”
(17/08/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“ปัญหาที่พบบ่อยในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
(27/07/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่”
(20/06/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ ภายใต้แนวคิด Lean”
(14/06/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“การวิจัยจากงานประจำ R2R”
(31/05/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“แนวทางการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อชีวิตที่ผาสุก”
(24/05/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“การอบรมเชิงปฎิบัติการ Lean Thinking 4.0”
(03/05/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รุ่นที่ 12”
(03/04/2560, 07/04/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

“ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๓”
(20/03/2560, 04/04/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

การรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ
(22/02/2560, 24/02/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560
(21/01/2560)

(ชมภาพกิจกรรม >)

   

ภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2559

     

การรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ภาระ
งานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(24-25/11/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

การรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ภาระ
งานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(08/11/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

การรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์
ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการ
(01/11/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     

รศ.ดร.พิชัย สดภิบาล
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(13/09/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ ๒๕ ปี
(23/08/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการสภาคณาจารย์
(31/08/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภา
คณาจารย์และพนักงานครบรอบ ๓๐ ปี
(19/08/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบใน
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(03/08/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
(Routine to Research : R2R)
(29/04/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     

การสัมมนาสภาคณาจารย์และ
พนักงานประจำปี 2559
(26-27/04/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๒
(05/04/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดูงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(30/03/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     
 

การวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนางานประจำ
(09/03/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท.
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559
(30/01/2559)
(ชมภาพกิจกรรม >)

 
     

ภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2558

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. เป็นประธาน ปอมท. วาระ พ.ศ. 2559
(19/12/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

สถานการณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของพนักงานสถาบัน
(8/12/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

การเลือกตั้งสภาคณาจารย์
และพนักงานวาระ 2559
(17/11/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี ครั้งที่ ๑๗
(26/08/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
สภาคณาจารย์และพนักงาน
(19/08/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุม
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(27/06/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
(28/05/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

วิทยาเขตชุมพรฯ การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
(19-20/05/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รุ่นที่ ๑๐
(6-10/05/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     

การจัดทำผลงานวิเคราะห์
(20-21/04/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๑
(23/03/2558 - 9/04/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Researh : R2R
(31/03/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     
 

การมีส่วนร่วมของประชาคม
เมื่อสถาบันฯ ออกนอกระบบ
(24/03/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ผลการหยั่งเสียงเพื่อสรรหาอธิการบดี
ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
(27/02/2558)
(ชมภาพกิจกรรม >)

 


ภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2557

แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ภายใต้ระเบียบสถาบันฯ
(28/11/2557)
(ชมภาพกิจกรรม >)

การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
(19/11/2557)
(ชมภาพกิจกรรม >)

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี ครั้งที่ ๑๖
(27/08/2557)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
สภาคณาจารย์และพนักงาน
(19/08/2557)
(ชมภาพกิจกรรม >)

การจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(1/07/2557)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ 20 (2557)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     

สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (1/03/2557)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ทำอย่างไรให้ได้ผลงานวิชาการระดับดีเด่น
(25/02/2557)
(ชมภาพกิจกรรม >)

สภาคณาจารย์และพนักงานเข้าพบ รก.อธิการบดี (21/02/2557)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     
 

การพัฒนางานประจำ
สู่งานวิจัย Routine to Researh : R2R
(ชมภาพกิจกรรม >)

การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
รอบที่ ๒ (20-21/01/2557)
(ชมภาพกิจกรรม >)

 

ภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2556

การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
รอบที่ ๑ (21-22/10/2556)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ภาพกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๕)
(ชมภาพกิจกรรม >)

การจัดเสวนา “ทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น” (20/08/2556)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
สภาคณาจารย์และพนักงาน(19/08/2556)
(ชมภาพกิจกรรม >)

การประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ
ร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบัน (31/07/2556)
(ชมภาพกิจกรรม >)

การมอบแบบจำลองร่างเกณฑ์
ภาระงานบุคลากร...(26/07/2556)
(ชมภาพกิจกรรม >)

     
   

ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ 19 (2556)
(ชมภาพกิจกรรม >)

 

 


ภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2555

ภาพกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๔)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ 18 (2555)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ 18 (2555) สงกรานต์
(ชมภาพกิจกรรม >)


ภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2554

 

ภาพกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ 17 (2554)
(ชมภาพกิจกรรม >)

 

ภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2553

 

ภาพกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑๒)
(ชมภาพกิจกรรม >)

ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
รุ่นที่ 16 (2553)
(ชมภาพกิจกรรม >)

 

 
 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com