หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 

2561

 • 5-6 มิถุนายน 2561
  “เหลาโจทย์วิจัยจากงานประจำอย่างไร ให้แหลมคม”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 26 เมษายน 2561
 • 22 พฤษภาคม 2561
  “หยิบจับหน้างานประจำมาทำวิจัย...Style Back Office”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 26 เมษายน 2561
 • 13 กุมภาพันธ์ 2561
  “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดูงานสภาคณาจารย์และพนักงาน”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 22 มกราคม 2561
 

2560

 • 14-15 ธันวาคม 2560
  “การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 13 พฤศจิกายน 2560
 • 12 ธันวาคม 2560
  “ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2560”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 13 พฤศจิกายน 2560
 • 12 กันยายน 2560
  “๒๕ ปีของเราแล้วกี่ปีของพ่อหลวง”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 15 สิงหาคม 2560
 • 17 สิงหาคม 2560
  “พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 1 สิงหาคม 2560
 • 27 กรกฎาคม 2560
  “ปัญหาที่พบบ่อยในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 4 กรกฎาคม 2560
 • 31 พฤษภาคม 2560
  “การวิจัยจากงานประจำ R2R”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 18 เมษายน 2560
 • 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
  “การรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 30 มกราคม 2560
 • 21 มกราคม 2560
  “สจล. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 9 มกราคม 2560

2559

 • 19 สิงหาคม 2559
  “พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 15 กรกฎาคม 2559
 • 3 สิงหาคม 2559
  “การเสวนาแนวทางการแก้ปัญหาที่พบในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 15 กรกฎาคม 2559
 • 29 เมษายน 2559
  “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 24 มีนาคม 2559
 • 26-27 เมษายน 2559
  “การสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงานประจำปี ๒๕๕๙”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 15 มีนาคม 2559
 • 9 มีนาคม 2559
  “การวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนางานประจำ”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 16 กุมภาพันธ์ 2559

2558

 • 8 ธันวาคม 2558
  “สถานการณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานสถาบัน”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 23 พฤศจิกายน 2558
 • 17 พฤศจิกายน 2558
  “เปิดรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 13 ตุลาคม 2558
 • 26 สิงหาคม 2558
  “พิธียกย่องเชิดชูเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๗”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 14 กรกฎาคม 2558
 • 19 สิงหาคม 2558
  “พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 14 กรกฎาคม 2558
 • 28 พฤษภาคม 2558
  “การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 28 เมษายน 2558
 • 19-20 พฤษภาคม 2558
  “วิทยาเขตชุมพร ฯ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 17 เมษายน 2558
 • 20-21 เมษายน 2558
  “การจัดทำผลงานวิเคราะห์”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 24 มีนาคม 2558
 • 31 มีนาคม 2558
  “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 6 มีนาคม 2558
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
  “การหยั่งเสียงประชาคมเพื่อสรรหาอธิการบดี และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 14 กุมภาพันธ์ 2558
 • 17, 19 กุมภาพันธ์ 2558
  “วิพากษ์ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2552”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 5 กุมภาพันธ์ 2558

2557

 • 9 ธันวาคม 2557
  “การมีส่วนร่วมของประชาคม เมื่อสถาบันฯ ออกนอกระบบ”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 18 พฤศจิกายน 2557
 • 28 พฤศจิกายน 2557
  “แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการภายใต้ระเบียบสถาบันฯ”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 13 พฤศจิกายน 2557
 • 19 พฤศจิกายน 2557
  “การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนภายใต้ระเบียบสถาบันฯ”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 5 พฤศจิกายน 2557
 • 27 สิงหาคม 2557
  “พิธียกย่องเชิดชูเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๖”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 9 มิถุนายน 2557
 • 19 สิงหาคม 2557
  “พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 9 มิถุนายน 2557
 • 1 กรกฎาคม 2557
  “การอบรมวิธีการจัดทำ มคอ. และการทวนสอบหลักสูตรที่เข้าใจง่าย”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 16 มิถุนายน 2557
 • 25 มิถุนายน 2557
  “เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (๒ ตำแหน่ง)”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 9 มิถุนายน 2557
 • 26 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2557
  “โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๐”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 15 มีนาคม 2557
 • 1 มีนาคม 2557
  “สภาคณาจารย์และพนักงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 17 กุมภาพันธ์ 2557
 • 25 กุมภาพันธ์ 2557
  “ทำอย่างไรให้ได้ผลงานทางวิชาการระดับดีเด่น”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 7 กุมภาพันธ์ 2557
 • 30 มกราคม 2557
  “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 20 มกราคม 2557
 • 23 มกราคม 2557
  “เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (๔ ตำแหน่ง)”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 6 มกราคม 2557
 • 20-21 มกราคม 2557
  “การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน รอบที่ ๒”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 6 มกราคม 2557

2556

 • 2-3 ธันวาคม 2556
  “การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน รอบที่ ๒”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 8 พฤศจิกายน 2556
 • 21-22 ตุลาคม 2556
  “การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน”... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 7 ตุลาคม 2556
 • 26 กันยายน 2556
  เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 13 กันยายน 2556
 • สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมงาน “พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ ๒๕ ปี” ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 19 สิงหาคม 2556
 • สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “ทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”...
  (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 14 สิงหาคม 2556
 • สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์ฯและพนักงาน... (อ่านรายละเอียด >)
  วันที่แจ้งข่าว : 13 สิงหาคม 2556
 
 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com