หน้าแรก > คลินิกสภา
 
 
 
คลิปวิดีโอแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการภายใต้ระเบียบสถาบันฯ โดย ศ.ดร. วันชัย ริ้วรุจา สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล., รศ.ดร. ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. และ รศ.ดร. มยุวา อารีกิจเสรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28/11/2557)
 
 

แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการภายใต้ระเบียบสถาบันฯ

ฝ่ายวิชาการ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการภายใต้ระเบียบสถาบัน” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้คณาจารย์ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบสถาบัน และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศ.ดร. วันชัย ริ้วรุจา สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รศ.ดร. ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. และ รศ.ดร. มยุวา อารีกิจเสรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมซึ่งมาจากส่วนงานวิชาการต่าง ๆ จำนวน ๖๒ คน

คลิปวิดีโอการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนภายใต้ระเบียบสถาบันฯ
โดย คุณจรงค์ศักดิ์ พุมนวน (19/11/2557)
 
 

การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนภายใต้ระเบียบสถาบันฯ

ฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการร่วมกับฝ่ายวิชาการสายสนับสนุนของสภาคณาจารย์และพนักงานได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนภายใต้ระเบียบสถาบันฯ” เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่ง โดยมี คุณจรงค์ศักดิ์ พุมนวน ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ สภาคณาจารย์และพนักงาน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการขั้นสูง เป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมาจากส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๑๒๒ คน

คลิปวิดีโอเรื่อง “วิธีการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๓ ถึง ๗ (มคอ. ๓ ถึง ๗) และการทวนสอบหลักสูตรที่เข้าใจง่ายเป็นรูปธรรม”
จัดโดย ฝ่ายวิชาการของสภาคณาจารย์และพนักงาน (07/01/2557) Part 01
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “วิธีการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๓ ถึง ๗ (มคอ. ๓ ถึง ๗) และการทวนสอบหลักสูตรที่เข้าใจง่ายเป็นรูปธรรม” จัดโดยฝ่ายวิชาการของสภาคณาจารย์และพนักงาน การอบรมในครั้งนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานได้เรียนเชิญ ดร.ทวิกา ตั้งประภา จากภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมครั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมาจากส่วนงานวิชาการต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน ๒๔๘ คน

คลิปวิดีโอเรื่อง “วิธีการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๓ ถึง ๗ (มคอ. ๓ ถึง ๗) และการทวนสอบหลักสูตรที่เข้าใจง่ายเป็นรูปธรรม”
จัดโดย ฝ่ายวิชาการของสภาคณาจารย์และพนักงาน (07/01/2557) Part 02
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “วิธีการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๓ ถึง ๗ (มคอ. ๓ ถึง ๗) และการทวนสอบหลักสูตรที่เข้าใจง่ายเป็นรูปธรรม” จัดโดยฝ่ายวิชาการของสภาคณาจารย์และพนักงาน การอบรมในครั้งนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานได้เรียนเชิญ ดร.ทวิกา ตั้งประภา จากภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมครั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมาจากส่วนงานวิชาการต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน ๒๔๘ คน

คลิปวิดีโอการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน รอบที่ ๑
โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (21/10/2556) Part 01
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการขอตำแหน่งของสายสนับสนุนมาให้ความชัดเจนในด้านเอกสารที่สำคัญและตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อ

 • การเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การประเมินค่าสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • วิธีการเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น
 • การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
 • การเขียนงานเชิงวิเคราะห์
คลิปวิดีโอการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน รอบที่ ๑
โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (21/10/2556) Part 02
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการขอตำแหน่งของสายสนับสนุนมาให้ความชัดเจนในด้านเอกสารที่สำคัญและตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อ

 • การเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การประเมินค่าสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • วิธีการเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น
 • การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
 • การเขียนงานเชิงวิเคราะห์
คลิปวิดีโอการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน รอบที่ ๑
โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (22/10/2556) Part 01
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการขอตำแหน่งของสายสนับสนุนมาให้ความชัดเจนในด้านเอกสารที่สำคัญและตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อ

 • การเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การประเมินค่าสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • วิธีการเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น
 • การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
 • การเขียนงานเชิงวิเคราะห์
คลิปวิดีโอการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน รอบที่ ๑
โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (22/10/2556) Part 02
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการขอตำแหน่งของสายสนับสนุนมาให้ความชัดเจนในด้านเอกสารที่สำคัญและตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อ

 • การเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การประเมินค่าสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • วิธีการเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น
 • การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
 • การเขียนงานเชิงวิเคราะห์
การเสวนาเรื่อง "ทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น" โดย ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
 
การเสวนาเรื่อง "ทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น" โดย ศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา
 
การเสวนาเรื่อง "ทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น" โดย รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
 
ขั้นตอนและประมาณการเวลาการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com