หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 • ใบสมัครคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สจล..docx...ดาวน์โหลด >
 • รับสมัครคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สจล..pdf...ดาวน์โหลด >
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิเคราะห์งาน.PDF...ดาวน์โหลด >
 • กำหนดการบรรยายสถานการณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.PDF...ดาวน์โหลด >
 • ใบสมัครสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน.PDF...ดาวน์โหลด >
 • กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน.PDF...ดาวน์โหลด >
 • แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑.PDF...ดาวน์โหลด >
 • แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R-58.PDF...ดาวน์โหลด >
 • วิพากษ์ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2552.PDF...ดาวน์โหลด >
 • การมีส่วนร่วมของประชาคม เมื่อสถาบันฯ ออกนอกระบบ.PDF...ดาวน์โหลด >
 • แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการภายใต้ระเบียบสถาบันฯ.PDF...ดาวน์โหลด >
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนภายใต้ระเบียบสถาบันฯ.PDF...ดาวน์โหลด >
 • การอบรมวิธีการจัดทำ มคอ. และการทวนสอบหลักสูตร.PDF...ดาวน์โหลด >
 • ประกาศ กำหนดการ ใบสมัครเลือกตั้งซ่อม สถาปัต-ครุ.PDF...ดาวน์โหลด >
 • ใบสมัครสมาชิกโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๐.PDF...ดาวน์โหลด >
 • แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "ทำอย่างไรให้ได้ผลงานทางวิชาการระดับดีเด่น"...ดาวน์โหลด >
 • แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R.PDF...ดาวน์โหลด >
 • การเลือกตั้งซ่อมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.PDF...ดาวน์โหลด >
 • สกอ. รับฟังความเห็น “ร่าง พรบ. การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา”
  • สรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ. และแบบรับฟังความเห็น.PDF...ดาวน์โหลด >
  • ร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา.PDF...ดาวน์โหลด >
 • การมอบแบบจำลองร่างเกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ และผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นให้กับอธิการบดี 26 ก.ค. 56
  • รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเกณฑ์ 25 เมษายน 56.PDF...ดาวน์โหลด >
  • แบบจำลองร่างเกณฑ์ภาระงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน.PDF...ดาวน์โหลด >
 • “กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการร่าง พรบ. ระเบียบบริหารบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... (ร่างเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 23 พ.ค. 2556)
  • กระทรวงศึกษาธิการ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคลากร.PDF...ดาวน์โหลด >
 • “การรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อร่างเกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการของสถาบัน (14 มี.ค. ถึง 31 ก.ค. 2556)”
  • แบบจำลองภาระงานสายวิชาการ สภาคณาจารย์และพนักงาน.PDF...ดาวน์โหลด >
  • เสนอสภาสถาบัน บทสรุปร่างภาระงานบุคลากรสายวิชาการ สจล.PDF...ดาวน์โหลด >
  • เสนอสภาสถาบัน บทสรุปร่างภาระงานบุคลากรสายวิชาการ สจล.PowerPoint...ดาวน์โหลด >
 • วาระการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ
  • วาระการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • วาระการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • วาระการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • วาระการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • วาระการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2556.PDF...ดาวน์โหลด >
 • พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
  • คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 31 ม.ค. 2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • คำสั่งแต่งตั้งกก.สภาคณาจารย์และพนักงาน (ตำแหน่ง) 4 ก.พ. 2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกก.ดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 15 ก.พ. 2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • คำสั่งแต่งตั้งกก.สภาคณาจารย์และพนักงานเพิ่มเติม 5 มิ.ย. 2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกก.ดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงานเพิ่มเติม 10 มิ.ย. 2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • คำสั่่งแต่งตั้งกก.สภาคณาจารย์และพนักงานเพิ่มเติม 30 ก.ย. 2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2553.PDF...ดาวน์โหลด >
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปอมท.PDF...ดาวน์โหลด >
  • คำสั่งแต่งตั้งกก.สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2556.PDF...ดาวน์โหลด >
  • ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2555.PDF...ดาวน์โหลด >
  • พรบ.สจล. พ.ศ. 2551.PDF...ดาวน์โหลด >
  • ข้อบังคับ ปอมท. ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2548.PDF...ดาวน์โหลด >
 
 
 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com