หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สกอ. รับฟังความเห็น “ร่าง พรบ. การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา”
 
 
 

6 กันยายน 2556
สกอ. รับฟังความเห็น “ร่าง พรบ. การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา”

 

สกอ. รับฟังความเห็น “ร่าง พรบ. การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา”

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... จากกรรมการ ก.พ.อ. สภาสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สภาคณาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อ ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาต่อไป

สกอ. ได้จัดทำแบบรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ. และสรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ. เผยแพร่ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้ทราบ และขอให้สภาคณาจารย์และพนักงานนำส่งความเห็นในเรื่องดังกล่าวมายัง สกอ. ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. จะได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรในสถาบัน ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมนำส่งให้ สกอ. ต่อไป

 

ดาวน์โหลดไฟล์

  1. สรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ. และแบบรับฟังความเห็น.PDF
  2. ร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา.PDF
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com