หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการรับฟังความเห็นจากบุคลากร
 
 
 

18 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการรับฟังความเห็นจากบุคลากร

 

คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการรับฟังความเห็นจากบุคลากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสภาสถาบันที่ ๐๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ และคำสั่งสภาสถาบันที่ ๐๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วย

๑. ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ
๒. นายจาดุร อภิชาตบุตร (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
๓. ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา (อธิการบดี) กรรมการ
๔. รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย (ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน) กรรมการ
๕. รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ (คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร) กรรมการ

ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดในแต่ละส่วนงานวิชาการที่มีการสรรหา เพื่อชี้แจงกำหนดการในการดำเนินการ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก รวมทั้งการระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและทิศทางในอนาคตชองส่วนงานวิชาการ ตลอดถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคณบดีที่ต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com