หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 
 
 

1 กรกฎาคม 2557
การจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชมภาพกิจกรรม >>

การจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “วิธีการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๓ ถึง ๗ (มคอ. ๓ ถึง ๗) และการทวนสอบหลักสูตรที่เข้าใจง่ายเป็นรูปธรรม” จัดโดยฝ่ายวิชาการของสภาคณาจารย์และพนักงาน การอบรมในครั้งนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานได้เรียนเชิญ ดร.ทวิกา ตั้งประภา จากภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมครั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมาจากส่วนงานวิชาการต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน ๒๔๘ คน (ดูคลิปวิดีโอการอบรมได้ที่ คลินิกสภา)

 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com