หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดทำผลงานวิเคราะห์
 
 
 

20-21 เมษายน 2558
การจัดทำผลงานวิเคราะห์

ชมภาพกิจกรรม >>

การจัดทำผลงานวิเคราะห์

ฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการร่วมกับฝ่ายวิชาการสายสนับสนุนของสภาคณาจารย์และพนักงานได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่อง “การจัดทำผลงานวิเคราะห์”เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถเข้าใจในการดำเนินการจัดทำผลงานวิเคราะห์ และเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ให้คงอยู่กับองค์กรตลอดไป เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมที่มีคุณสมบัติที่จะขอตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งมาจากส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๒๓ คน

 
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com