หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตชุมพรฯ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
 
 

19-20 พฤษภาคม 2558
วิทยาเขตชุมพรฯ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ชมภาพกิจกรรม >>

วิทยาเขตชุมพรฯ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดให้มีการอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาเขต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่ง โดยมี ศ.ดร. วันชัย ริ้วรุจา ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง “เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการภายใต้ระเบียบสถาบัน” และคุณจรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการขั้นสูง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ สภาคณาจารย์และพนักงาน บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ” และ “เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)” ซึ่งเป็นวิทยากรจาก สจล. กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรสายวิชาการจำนวน ๓๒ คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจำนวน ๔๗ คน

 
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com