หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
 
 
 

28 พฤษภาคม 2558
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

ชมภาพกิจกรรม >>

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ การอบรมในครั้งนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมาจากส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๖๑ คน

 
 
 
 
< กลับไปที่หน้าหลัก "ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com