หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

2561

6 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดูงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

2560

14-15 ธันวาคม 2560
“การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

อ่านรายละเอียด >>  

12 ธันวาคม 2560
“ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐”

อ่านรายละเอียด >>  

12 กันยายน 2560
“พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ ๒๕ ปี”

อ่านรายละเอียด >>  

23 สิงหาคม 2560
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดูงานสภาคณาจารย์และพนักงาน”

อ่านรายละเอียด >>  

17 สิงหาคม 2560
“พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน”

อ่านรายละเอียด >>  

27 กรกฎาคม 2560
“ปัญหาที่พบบ่อยในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

อ่านรายละเอียด >>  

10-26 กรกฎาคม 2560
“การรับสมัครคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สจล.”

อ่านรายละเอียด >>  

20 มิถุนายน 2560
“การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่”

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

14 มิถุนายน 2560
“การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ ภายใต้แนวคิด Lean”

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

31 พฤษภาคม 2560
“การวิจัยจากงานประจำ R2R”

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

24 พฤษภาคม 2560
“แนวทางการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อชีวิตที่ผาสุก”

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

3 พฤษภาคม 2560
“การอบรมเชิงปฎิบัติการ Lean Thinking 4.0”

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

3 - 7 เมษายน 2560
“ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รุ่นที่ 12”

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

20 มีนาคม 2560 ถึง 4 เมษายน 2560
“ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๓”

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

22 กุมภาพันธ์ 2560 และ 24 กุมภาพันธ์ 2560
การรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

21 มกราคม 2560
สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

2559

24-25 พฤศจิกายน 2559
การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

8 พฤศจิกายน 2559
การรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

1 พฤศจิกายน 2559
การรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการ

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

13 กันยายน 2559
รศ.ดร.พิชัย สดภิบาล ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

23 สิงหาคม 2559
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ ๒๕ ปี

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

31 สิงหาคม 2559
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการสภาคณาจารย์ฯ

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

19 สิงหาคม 2559
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงานครบรอบ ๓๐ ปี

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

3 สิงหาคม 2559
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

29 เมษายน 2559
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

26-27 เมษายน 2559
การสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงานประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

5 เมษายน 2559
ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๒

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

30 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดูงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

9 มีนาคม 2559
การวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนางานประจำ

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

30 มกราคม 2559
สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

2558

19 ธันวาคม 2558
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. เป็นประธาน ปอมท. วาระ พ.ศ. 2559

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

8 ธันวาคม 2558
สถานการณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานสถาบัน

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

17 พฤศจิกายน 2558
การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงานวาระ 2559

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

26 สิงหาคม 2558
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี ครั้งที่ ๑๗

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

19 สิงหาคม 2558
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

27 มิถุนายน 2558
สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

28 พฤษภาคม 2558
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

19-20 พฤษภาคม 2558
วิทยาเขตชุมพรฯ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

6-10 พฤษภาคม 2558
ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รุ่นที่ ๑๐

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

20-21 เมษายน 2558
การจัดทำผลงานวิเคราะห์

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

23 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๑

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

31 มีนาคม 2558
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Researh : R2R

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

24 มีนาคม 2558
การมีส่วนร่วมของประชาคม เมื่อสถาบันฯ ออกนอกระบบ

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

27 กุมภาพันธ์ 2558
ผลการหยั่งเสียงเพื่อสรรหาอธิการบดีของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

2557

28 พฤศจิกายน 2557
แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการภายใต้ระเบียบสถาบันฯ

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

19 พฤศจิกายน 2557
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนภายใต้ระเบียบสถาบันฯ

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

27 สิงหาคม 2557
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี ครั้งที่ ๑๖

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

19 สิงหาคม 2557
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

1 กรกฎาคม 2557
การจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

26 มีนาคม 2557
พิธีเปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๐

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

1 มีนาคม 2557
สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

25 กุมภาพันธ์ 2557
ทำอย่างไรให้ได้ผลงานวิชาการระดับดีเด่น

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

21 กุมภาพันธ์ 2557
สภาคณาจารย์และพนักงานเข้าพบ รก.อธิการบดี

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

30 มกราคม 2557
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Researh : R2R

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

20-21 มกราคม 2557
การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน รอบที่ ๒

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

2556

21-22 ตุลาคม 2556
การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน รอบที่ ๑

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

18 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการรับฟังความเห็นจากบุคลากร

อ่านรายละเอียด >>  

29 กันยายน 2556
รมว.ศึกษาฯ เร่งแก้ปัญหาค่าตอบแทน พนง.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

อ่านรายละเอียด >>  

6 กันยายน 2556
สกอ. รับฟังความเห็น “ร่าง พรบ. การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา”

อ่านรายละเอียด >>  

26 สิงหาคม 2556
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี ครั้งที่ ๑๕

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

20 สิงหาคม 2556
การจัดเสวนา “ทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

19 สิงหาคม 2556
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสภาคณาจารย์และพนักงาน

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

31 กรกฎาคม 2556
การประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบัน

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

26 กรกฎาคม 2556
การมอบแบบจำลองร่างเกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ และผลสรุป...

อ่านรายละเอียด >> ชมภาพกิจกรรม >>

24 มิถุนายน 2556
ปอมท.และกลุ่มเครือข่ายยื่นหนังสือต่อนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

อ่านรายละเอียด >>  
 
 
 
 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com