หน้าแรก > โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน
 
 
 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
 
 
เลขาธิการ
สภาคณาจารย์และพนักงาน
รองเลขาธิการ
สภาคณาจารย์และพนักงาน
สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ ๑ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ ๒
   
ประธานฝ่ายวิชาการ
สายสนับสนุน
 
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ
 
   
ประธานฝ่ายวิชาการ
สายวิชาการ
 
ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ
 
 

ฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • เผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสถาบัน
  • ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสถาบันแก่บุคลากร
  • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกิจกรรมเพื่อเน้นให้เกิดความรักองค์กร กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านการ ดูแลรักษาสุขภาพกิจกรรมสันทนาการเพื่อการใช้ชวีิตอย่างมีความสุข
  • เสนอแนะให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล
  • เสนอแนะให้คำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาสถาบันทางกายภาพ และการพัฒนาบุคลากร


ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

  • เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน
  • สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านการดำเนินงานของสถาบัน


ฝ่ายวิชาการ

  • ให้คำปรึกษาและประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของสถาบัน
  • การจัดสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
 

 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com