หน้าแรก > วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 
 

ตามข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ ข้อ ๑๐ สภาคณาจารย์และพนักงาน มีหน้าที่ดังนี้

๑๐.๑ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหารกิจการของสถาบัน
๑๐.๒ สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์และพนักงานสถาบัน
๑๐.๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงานสถาบัน
๑๐.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภาสถาบันมอบหมาย

ฝ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • เผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสถาบัน
  • ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสถาบันแก่บุคลากร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

  • เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน
  • สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านการดำเนินงานของสถาบัน

ฝ่ายวิชาการ

  • ให้คำปรึกษาและประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของสถาบัน
  • การจัดสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

ฝ่ายกิจการคณาจารย์และพนักงาน

  • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกิจกรรมเพื่อเน้นให้เกิดความรักองค์กร กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านการ ดูแลรักษาสุขภาพกิจกรรมสันทนาการเพื่อการใช้ชวีิตอย่างมีความสุข
  • เสนอแนะให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล
  • เสนอแนะให้คำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาสถาบันทางกายภาพ และการพัฒนาบุคลากร
 

 
 
Go to TOP ^
 
หน้าแรก โครงสร้างสภาคณาจารย์และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ เสนอความคิดเห็น
ประวัติสถาบันฯ คณะกรรมการ ภาพกิจกรรม คลินิกสภา
ประวัติสภาคณาจารย์และพนักงาน บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน คู่มือจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ เครือข่ายสภาคณาจารย์ฯ ของที่ระลึก เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 329 8156, (662) 329 8157
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang :: KMITL
Copyright © 2013 Faculty Senate of KMITL Created & Designed by Idealready.com