มุทิตาจิต 2564 : เกษียณอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง

   ขอเชิญบุคลากร สจล. ทุกท่าน เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ๒๕๖๔ “เกษียณอย่างเกษม… เพชรงามลาดกระบัง” เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตกับบุคลากรและคณาจารย์ที่เกษียณอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. พบกับบรรยากาศภายในวันงาน การชมวิดีทัศน์ บทสัมภาษณ์เรื่องราวความประทับใจจากผู้เกษียณอายุ ชมการแสดง พร้อมภาพความประทับใจต่าง ๆ โดยท่านสามารถเข้าร่วมงานผ่านการดูไลฟ์สดได้ที่ 

รายชื่อบุคลากรเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๔

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1. รศ.สุรศักดิ์ กังขาว
2. ผศ.สรรวดี เจริญชาศรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3. รศ.ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ เจริญยัง
5. นางสาวนวพร รัตนสินธุ์
6. นางวลัยพร เกิดแก้ว
7. นางสาวสดศรี นกอยู่
8. นายสุรพล ผลโพธิ์

คณะบริหารธุรกิจ

9. รศ.รังสรรค์ โนชัย
10. รศ.ดร.วิรัช กระแสร์ฉัตร์

คณะแพทยศาสตร์

11. ศ.นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร
12. นายแพทย์อนวัช เสริมสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์

13. รศ.ไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์
14. ผศ.สิริลักษณ์ อนันต์สถิตย์สิน
15. นางพยอม เกียรติกำจร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

16. ศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา
17. รศ.ดร.วิทยา ทิพย์สุวรรณพร
18. รศ.ดร.สุพรรณ กุลพาณิชย์
19. รศ.ดร.บุญธีร์ เครือตราชู
20. รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
21. รศ.ดร.ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี
22. รศ.ดร.สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์
23. ผศ.ดร.คงศักดิ์ อนันตหิรัญรัตน์
24. นายพจน์ สละชีพ
25. นายพุทธา ไชยขาว
26. นางสมจิตต์ ไพโรจน์
27. นายสว่าง จันทร์ประเสริฐ
28. นางสุภาณี พันธุ
29. นางสาวอัจฉรา ปรุงแสง
30. นางสาวอารีย์ ยุทธนาวราภรณ์

คณะศิลปศาสตร์

31. ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์
32. อาจารย์สุรชัย ฐานสโร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

33. รศ.พรชัย บุญชัยวัฒนา
34. ผศ.ดร.วิรชฎา บัวศรี
35. ผศ.ณรงค์ มณฑปใหญ่
36. อาจารย์รวีศักดิ์ รักใหม่
37. นายปราโมทย์ แก้วสวัสดิ์

สำนักงานสภาสถาบัน

38. นางลำพึง สุระกำพลธร

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

39. นางฐิติรัตน์ ตันโช

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

40. นายณรงค์ ป้อมศรี
41. นายสิทธิพงษ์ สรัสสมิต

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

42. นายทวีสิทธิ์ มั่นเข็มทอง
43. นายปรีชา มาประสพ
44. นายพยุง ชื่นบาน
45. นายสุชาติ สุประพาส

สำนักงานพัสดุ

46. นางชื่นจิต คำสมบัติ

สำนักหอสมุดกลาง

47. นางสุรีย์ จงทอง

รายชื่อบุคลากรเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๖๓

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1. นางละมุล อารยะวงศ์
2. นางสาวอัชณี พลพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ผศ.มยุรี เลิศเวชกุล
4. นางสาวฐปนรรฆ์ บุญเหลือม
5. นางสาวเตือนใจ พัฒนะพรหม
6. นางสาวประพา พ่วงเขียว
7. นางวรรณรัตน์ สุดนุช
8. นางสาววริษนิยา เหมือนโพธิ์
9. นางสาววันเพ็ญ พ่วงเขียว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

10. ผศ.ดร.เตือนฤดี รักใหม่

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

11. ผศ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
12. นางไสว ทับซ้อน

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

13. นางกนกวรรณ นิลพงษ์
14. นางสาวกรกมล กุลอุดมทรัพย์

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

15. นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

16. นายสมศักดิ์ จันวัน

สำนักหอสมุดกลาง

17. นางสาวเพ็ญชิต วิศิษฐ์เฉลิม

เชิญชวนแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน

4,472 thoughts on “มุทิตาจิต 2564 : เกษียณอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง”

  1. Patients were excluded if they were male or sex was missing or reported unknown, buy cialis online prescription With regard to Lingzhi, its survival benefits were also observed in animal studies when co administered with 5 FU, carboplatin, cisplatin, and doxorubicin which also shown benefits in clinical studies 63, 64, 65, 66