Joe

สัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำวาระ 2562-2564

เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในการพัฒนาสถาบัน”                    สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำวาระ 2562-2564  เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในการพัฒนาสถาบัน”  เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  และระดมความคิดเห็นระหว่างอดีตประธานสภาคณาจารย์และพนักงานจากรุ่นอดีตถึงปัจจุบัน  จัดทำแผนดำเนินงานและโครงการตามบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ระยะ 1 ปี และ 3 ปี  โดยมี ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา  เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมเวลคัมเวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน R2R เรื่อง “หยิบจับหน้างานประจำมาทำวิจัย”

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ R2R เรื่อง “หยิบจับหน้างานประจำมาทำวิจัย”           สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ R2R  เรื่อง  “หยิบจับหน้างานประจำมาทำวิจัย”  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  โดยมี  ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันพุธที่  10 กรกฎาคม 2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2561

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. https://www.youtube.com/watch?v=l5j932ZZEnghttps://www.youtube.com/watch?v=EpKYaGWDmR0 ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 20) จำนวน 57 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. อ.ภูดิท ชัยดิลกพัฒนกุล 2. รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ 3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ทิพย์จักษุรัตน์ 4. ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ 5. ผศ.ดร.ณัตวิภา เจียระไนวชิระ 6. รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ 7. ผศ.ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล 8. ดร.สมภพ ผลไม้ 9. อ.ภัทรชัย วิชัยยะ 10. นายสุวิทย์ ก้อนนิล 11. นางนฤมล กำเนิดมณี 12. นางสุดารัตน์ บุญเหลือ 13. นางสาวนุษรา นอบน้อม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14. รศ.สมพล ดำรงเสถียร …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2561 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2560

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 19) จำนวน 92 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง2. ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง3. นางแต๋ว สังข์ทอง4. ผศ.ดร.ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา5. ผศ.เทพจิตร์ เชยโภคา6. นายโกมล วาดเขียน7. ผศ.ดลชัย สุขเจริญผล8. ผศ.อภิเนตร อุนากูล9. ผศ.ดร.อุนนัต พิณโสภณ10. รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร11. ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์12. รศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ13. ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร14. ดร.วีระ เพ็งจันทร์15. นางชบา สุริยาอมรานนท์16. ผศ.ดร.กฤดากร กล่อมการ17. ผศ.รื่นฤดี เบญจางคประเสริฐ18. ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์19. นางทัศนีย์ แสงแผ้ว20. นางประเสริฐพร ผลโพธิ์21. นายนครศักดิ์ แสงศรี22. …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2560 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2559

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 18) จำนวน 42 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.กฤตวัน ศิริบูรณ์2. รศ.ดร.สุวิพล สิทธิชีวภาค3. ผศ.ไพศาล สิทธิโยภาสสกุล4. ผศ.พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ5. รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์6. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ คมวัชระ7. นายมนิตย์ บุบผาชาติ8. นางสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์9. นางสาวบงกช ทองทา10. นางน้อย ปัญญาคำ คณะวิทยาศาสตร์ 11. รศ.ดร.สุรีย์ นานาสมบัติ12. ผศ.สาหร่าย เล็กชะอุ่ม13. รศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย14. รศ.วิชาญ เตชิตธีระ15. นายศิริวัฒน์ วิสวะวิสุทธิ์16. นางสาวเกศณี เกตุนวม 17. นางสมพร พุ่มจันทร์18. นางอนงค์ ผลสุขการ19. นางรัชนีอร ตั้งจิตร์ตรง20. นางพยอม …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2559 Read More »

Scroll to Top