งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2555

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 14) จำนวน 57 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รศ.ดร.อัญชลีพร วาทริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
2. รศ.ดร.วิทยา ทิพย์สุวรรณพร
3. รศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา
4. ผศ.นนทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช
5. รศ.สมศักดิ์ เชียร์ศิริกุล
6. ผศ.สุรพล บุญจันทร์
7. นางสาวประภา พ่วงเขียว
8. นางวรรณรัตน์ สุดนุช
9. นายปรีชา สุทธิธารธวัช
10. นายพจน์ สละชีพ
11. นางสาวกมลวรรณ ถาวร
12. นางชนัญชิดา อ่อนไพรงาม
13. นางสาวพัชรา ชัยลิขิตเจริญ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

14. ผศ.ดร.วิรชฎา บัวศรี
15. รศ.น้ำอ้อย สายหู
16. นายปราโมทย์ แก้วสวัสดิ์
17. อ.รวีศักดิ์ รักใหม่
18. นางสาวสมใจ พละมี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

19. รศ.ดร.กันยา ตันติวิสุทธิกุล
20. ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์
21. อ.กษมพงศ์ พงษ์ชมพร
22. นางรำเพย ผึ้งผัน
23. นางยุพดี นรมาตย์
24. นางจันทร์ฉาย วีเกษ
25. นางจำเนียร พูลผล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

26. รศ.ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ์
27. รศ.ดร.อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น
28. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส
29. ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
30. ผศ.ดร.ปวีณา ทวีกิจการ
31. นายปรีชา ทองทา

คณะวิทยาศาสตร์

32. รศ.ดร.ฐิตินัย แก้วแดง
33. ผศ.ชูใจ คูหารัตนไชย
34. ผศ.ดร.สมศรี บัณฑิตวิไล
35. รศ.ดร.ปรีชา ยุพาพิน
36. รศ.ดร.จีรพร วีระพันธุ์
37. ผศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
38. นายสุริยพัชรน์ ณ เรืองศรี
39. นางฐิดารัด กระจ่างดารา
40. นายสมบูรณ์ สุนทร

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

41. อ.ทัศไนย ปราณี
42. รศ.ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์
43. รศ.ดร.กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

สำนักงานอธิการบดี

44. นางใจทิพย์ จันทรโชติ
45. นางสาวกนกวรรณ สุขทองท้วม
46. นายวิชัย โททัสสะ
47. นางสาวศุจีภรณ์ บานหอมกลิ่น
48. นางสาวลักขณา บูรณะประสพชัย
49. นายฉัตรชัย นาคสุทธิ์
50. นางสาวรัตนา รัตนะ
51. นางกรรณิการ์ ประมวญ
52. นายกรเดชน์ ช่วยตระกูล
53. นายโสพล จันทรโชติ
54. นายสำเริง อ่อนชุ่ม
55. นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ
56. นางสาวพัฒนา บุญอ่ำ
57. นางเสฏฐสิริ สุประพาส

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top