งานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน ครบ ๒๕ ปี

          งานยกย่องเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่ปฎิบัติราชการในสถาบันฯ ครบ ๒๕ ปี เป็นโครงการที่สภาคณาจารย์เป็นผู้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีแนวความคิดว่าคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำของสถาบันฯ ซึ่งปฎิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน และสถาบันมาเป็นระยะเวลาครบ ๒๕ ปี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน และสถาบันฯ จนมีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงปรากฏแก่สาธารณชนโดยทั่วไป สถาบันฯ ควรจะเห็นความสำคัญของบุคลากรเหล่านี้ สมควรให้เกียรติยกย่องและประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลเหล่านั้น รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ราชการต่อไป และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคลากรอื่นที่กำลังปฏิบัติราชการอยู่ในปัจจุบัน จะได้ตระหนักว่า

สถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่าของบุคลากรของสถาบันฯ ทุกคน พร้อมกับจะเป็นการสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี และความรู้สึกอันดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความเป็น “พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ด้วยกัน

          ด้วยแนวความคิดดังกล่าว โครงการนี้จึงได้มีการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายใต้ชื่อ “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์และข้าราชการที่ปฎิบัติราชการในสถาบันฯ ครบ ๒๕ ปี” และได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการนี้ (มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งเป็นงานยกย่องเชิดชูเกียรติเฉพาะคณาจารย์และข้าราชการเท่านั้น ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ ให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติลูกจ้างประจำของสถาบันฯ ร่วมด้วย (ตามที่ชมรมข้าราชการและลูกจ้างประจำ สจล.เสนอมา) และเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ว่า “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำของสถาบันที่ปฎิบัติราชการครบ ๒๕ ปี” และได้แก้ไขรายละเอียดของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อและวัตถุประสงค์ของโครงการ และโครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา โดยได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานจากสถาบันฯ

          อนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาคณาจารย์ (มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗) มีความเห็นชอบให้มีการมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันฯ ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรดังกล่าว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยใช้งบประมาณของสภาคณาจารย์

          ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำให้บุคลากรสถาบันบางส่วนได้เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการไปเป็นพนักงานสถาบัน แต่บุคลากรเหล่านั้นก็ยังเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเช่นเดิม ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าว สภาคณาจารย์และพนักงานจึงจำเป็นต้องปรับปรุงชื่อโครงการเชิดชูเกียรติฯ ใหม่ เป็น “งานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน ครบ ๒๕ ปี” เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

Scroll to Top