สภาคณาจารย์และพนักงาน
ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหารกิจการของสถาบัน
สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์
และพนักงานสถาบัน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงานสถาบัน
Previous slide
Next slide

สภาคณาจารย์และพนักงาน

ขอแสดงความยินดีกับ
บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Scroll to Top