ทำเนียบสภาคณาจารย์และพนักงาน

ประธานสภาคณาจารย์ (พ.ศ. 2521 – 2552)

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๒๙
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๖

ประธานสภาคณาจารย์ วาระการดำรงตำแหน่ง หน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมผล โกศัลวิตร์ พ.ศ. 2521 - 2523 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ปรัชญา ฉกาจทรงศักดิ์ พ.ศ. 2523 - 2525 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ มัณยานนท์ พ.ศ. 2525 - 2527 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ธงชัย รัตนสนธิ พ.ศ. 2527 - 2529 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อินทรประสงค์ พ.ศ. 2529 - 2531 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน พ.ศ. 2531 - 2533 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ขอม ถึงแก้ว พ.ศ. 2533 - 2534 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ อรรถวานิช พ.ศ. 2534 - 2535 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ พ.ศ. 2535 - 2538 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.รวีววรณ ชินะตระกูล พ.ศ. 2538 - 2541 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค พ.ศ. 2541 - 2544 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล พ.ศ. 2544 - 2547 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ พ.ศ. 2547 - 2548 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว พ.ศ. 2548 - 2552 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน (พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน)

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน วาระการดำรงตำแหน่ง หน่วยงาน
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว พ.ศ. 2552 - 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย พ.ศ. 2556 – 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
Scroll to Top