พันธกิจ-วิสัยทัศน์

ตามข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ ข้อ ๑๐ สภาคณาจารย์และพนักงาน มีหน้าที่ดังนี้

๑๐.๑ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหารกิจการของสถาบัน
๑๐.๒ สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์และพนักงานสถาบัน
๑๐.๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงานสถาบัน
๑๐.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภาสถาบันมอบหมาย

Scroll to Top