งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2556

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 15) จำนวน 34 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย
2. รศ.ดร.วิจิตร กิณเรศ
3. อ.มนชนก ศรีเสือขาม
4. ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ
5. นางสาวสมศรี แซ่โง้ว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6. นางสาวนาตยา ธีระศักดิ์
7. นางสุพัตรา สำโรงทอง
8. นายศักดิ์ชัย สุประพาส

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

9. รศ.อรรถพร ฤทธิเกิด
10. นายธงชัย ศรแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

11. รศ.ดร.สมยศ เดชภิรัตนมงคล
12. รศ.ดร.มยุรา สุนย์วีระ
13. ผศ.ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา
14. ผศ.ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ
15. นายรุ่งพิทธยา นกอยู่

คณะวิทยาศาสตร์

16. รศ.งามนิตย์ วงษ์เจริญ
17. อ.ดร.บุญญสิทธิ์ วรจันทร์
18. นางนิภาพันธ์ เขียวเขิน
19. นางยุพิน ใจซื่อ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

20. รศ.ดร.กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
21. ผศ.ดร.พอใจ ถามากร

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

22. รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
23. ผศ.ขนิษฐา อุนะรัตน์
24. ผศ.ดร.อุรสา บัวตะมะ
25. รศ.ดร.วิรัช กระแสร์ฉัตร์

สำนักทะเบียนและประมวลผล

26. นางสาวกรกมล กุลอุดมทรัพย์
27. นางฐิติรัตน์ ตันโช
28. นางสาวศุภาณี สมปาน

สำนักงานสภาสถาบัน

29. นางนิภา หนูสังข์

ส่วนกิจการนักศึกษา

30. นางกนกวรรณ นิลพงษ์

ส่วนคลัง

31. นางปราณี ดี โคนนิ่ง
32. นางสาวระวิวรรณ เจริญผ่อง

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

33. อ.สุดศิริ ศิธราชู

ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

34. นางพงศ์ธร หางแก้ว

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top