งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2557

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 16) จำนวน 71 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รศ.สุพรรณ กุลพาณิชย์
2. รศ.วิริยะ กองรัตน์
3. ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ
4. รศ.ดร.สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์
5. รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
6. รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน
7. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เนียมเจริญ
8. รศ.จงรักษ์ บุญเส็ง
9. อ.อุบะ ศิริแก้ว
10. ผศ.ดร.ยุทธนา คิดใจเดียว
11. รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล
12. ผศ.มยุรี เลิศเวชกุล
13. นางธนัญญา เผ่ากันทะ
14. นางสุภาณี พันธุ
15. นางวาสนา ม่วงโพธิ์
16. นางสาวอัจฉรา ปรุงแสง
17. นายอภัย คำทั่ง
18. นายแช่ม สมรูป
19. นางสาวทัศนีย์ ณ ดวงจินต์
20. นางจิตราพร กังสวัสดิ์
21. นางกนกทิพย์ มิตะถา
22. นางสาววริษนิยา เหมือนโพธิ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

23. รศ.พรชัย บุญชัยวัฒนา
24. รศ.ทรงชม จุลาสัย
25. นายหัตถชัย แจ่มศรี
26. นางสาวภัททิรา บุญญานนท์
27. นางจตุพร กรีดกราย
28. นางจันทนา จิรภิญญากุล

คณะวิทยาศาสตร์

29. รศ.ประยงค์ ดวงดี
30. รศ.วิชิต ศิริโชติ
31. ผศ.พิสมัย ชัยรัตน์อุทัย
32. รศ.สมศักดิ์ วรมงคลชัย
33. นายสุรินทร์ เหล่าพระจันทร์
34. นางสาวณิฐารัตน์ คำวีระ
35. นายณภัทร์พงศ์ชัย เข็มพิลา
36. นางศุภวรรณ ปราณี
37. นางกฤตพร สุขโพธารมณ์
38. นางสาววาณี ศรีชุ่ม
39. นางอนงค์ นีอู่ทอง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

40. ผศ.ศศิธร จารุสมบัติ
41. อ.ราตรี ศิริพันธุ์
42. รศ.กิติพงค์ มะโน
43. รศ.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
44. ผศ.ธเนศ ภิรมย์การ
45. นางพนมพร ไพบูลย์
46. นางศิริโฉม ดำรงเสถียร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

47. นางณหทัย วิจิตโรทัย
48. นางสาวมาเรียม ดาราฉาย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

49. อ.ชมพูนุท สีห์โสภณ
50. ผศ.ยุพร พืชกมุทร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

51. ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

52. ศ.ดร.จิติ หนูแก้ว

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

53. นายวิโรจน์ มือสันทัด
54. นายบุญเจียม นิลศรี
55. นายสุทิน วรพันธุ์

สำนักทะเบียนและประมวลผล

56. นายเกษฎา ป่าเหล็ก
57. นางวาสนา หลิ่มน้อย
58. นางสุมาลี เพ็ชรกูล
59. นางเนาวรัตน์ สว่างแข

สำนักหอสมุดกลาง

60. นางสาวรัตนา เลิศสุกสว่าง
61. นางอัญชลี ถนอมทรัพย์
62. นายสำราญ อ่อนชุ่ม

สำนักงานสภาสถาบัน

63. นางลำพึง สุระกำพลธร

ส่วนกิจการนักศึกษา

64. นางจีรวัฒน์ จันทโชติ

ส่วนคลัง

65. นางสาววิภารัตน์ จันทศร
66. นางสาวลำดวน ทินราช

ส่วนวิเทศสัมพันธ์

67. นางสาววิจา ตินตะโมระ

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

68. นายจริน อ๊อดวงษ์

ส่วนแผนงาน

69. นางสาวนิรมล สุวิสิษฐ์

ส่วนอาคารสถานที่

70. นายโสภณ ผลสุขการ

ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

71. นายธเนศพล ชุ่มใจ

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top