งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2558

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 17) จำนวน 46 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รศ.ดร.บุญธีร์ เครือตราชู
2. รศ.ดร.ชวลิต เบญจางคประเสริฐ
3. ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
4. รศ.จิรวัฒน์ ปานกลาง
5. รศ.ดร.จริยา วงศ์เตชธรรม
6. ผศ.สาท คํามูล
7. รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ หล่าสกุล
8. นายสมบัติ เนตรสว่าง
9. นางสาวดวงพร ไกรสุทธ์ิ
10. นางสาวจันทร์ทม เจริญยัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

11. ผศ.อุมาพร อุไรสกุล
12. ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย
13. นางสายสมร ดุลยปภัสสร
14. อ.ดร.สมชาย เซะวิเศษ
15. นางสาวอัชณี พลพงษ์
16. นายวิชัย พลอยประเสริฐ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

17. รศ.เอกพล สิระชัยนันท์
18. ผศ.ผ่องศรี รอดโพธิ์ทอง
19. นายศิริพงษ์ เทพยานต์
20. นายธนเดช พ่อค้าผล

คณะวิทยาศาสตร์

21. ผศ.นันทิกา เบญจเทพานันท์
22. ผศ.มงคล เพ็ญสายใจ
23. ผศ.ลินจง สุขลําภู
24. นายทนงศักดิ์ จันทร์หมื่นไวย
25. นางนิทรา ณ เรืองศรี
26. นางประไพจิต ยั่งยืน
27. นางรุ่งรัศมี ดิษฏา
28. นางชุติกาญจน์ ตันยะสิทธิ์
29. นางภิณญาพัชญ์ ป้อมดี
30. นางผ่องนภา แจ่มใส

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

31. นางวรณันส์ สกุลวงศ์หิรัญ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

32. ผศ.ถนอมนวล สีหะกุลัง
33. นายชาติชาย คงบุญ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

34. นางมะลิวรรณ์ ศรีวิลัย

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

35. นางอัจฉรา ถาวร

สํานักบริการคอมพิวเตอร์

36. นายไวยวุฒิ สายธนู
37. นางณัฎฐา เหมินทร์

สํานักหอสมุดกลาง

38. นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์
39. นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ

สำนักทะเบียนและประมวลผล

40. นางสาวทัศนีย์ บุญอดิศัย
41. นางสาวฐปนรรฆ์ บุญเหลือม

สำนักงานสภาสถาบัน

42. นางภริตพร โตชูวงศ์

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

43. นายสมมิตร์ เพชรคีรี

ส่วนแผนงาน

44. นางสําราญ เวบ้านแพ้ว
45. นางสุธิดา สาตรปรุง

ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

46. นายสุครินทร์ เจียมจักร

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top