งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2559

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 18) จำนวน 42 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รศ.กฤตวัน ศิริบูรณ์
2. รศ.ดร.สุวิพล สิทธิชีวภาค
3. ผศ.ไพศาล สิทธิโยภาสสกุล
4. ผศ.พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ
5. รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์
6. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ คมวัชระ
7. นายมนิตย์ บุบผาชาติ
8. นางสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์
9. นางสาวบงกช ทองทา
10. นางน้อย ปัญญาคำ

คณะวิทยาศาสตร์

11. รศ.ดร.สุรีย์ นานาสมบัติ
12. ผศ.สาหร่าย เล็กชะอุ่ม
13. รศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย
14. รศ.วิชาญ เตชิตธีระ
15. นายศิริวัฒน์ วิสวะวิสุทธิ์
16. นางสาวเกศณี เกตุนวม
17. นางสมพร พุ่มจันทร์
18. นางอนงค์ ผลสุขการ
19. นางรัชนีอร ตั้งจิตร์ตรง
20. นางพยอม เกียรติกำจร
21. นางขวัญเรือน ศิริวัฒน์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

22. ผศ.อรษา ร้อยแก้ว
23. ผศ.พิชญ์สินี มะโน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

24. ผศ.จงกลณี เยาวภาคย์โสภณ
25. ผศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์
26. นายสมรัก แพลอย
27. นายรุ่งโรจน์ อยู่ทอง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

28. รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
29. นางสาวศศิน อุ่นอบ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

30. ผศ.ดร.อนุชิต จารุวนาวัฒน์

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

31. ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฏ์
32. นางสาวนิธินันท์ มั่งมี
33. นายสานนท์ จันทเณร

สํานักบริการคอมพิวเตอร์

34. นางขวัญตา รังสรรค์เสรี

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

35. นางสาวนฤมล ธีระศักดิ์
36. นางมนัญชยา แก้วอำไพ
37. นางกชพร แสนยามาศ

ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

38. นายสมชาย จำปาทิว
39. นายปาน รัตนโสภณ
40. นายชัยชนะ ชุ่มใจ

คณะการบริหารและจัดการ

41. นางสาวอภิสรา อุ่นอบ

สํานักหอสมุดกลาง

42. นางศรีไพร เกษดี

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top