งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2560

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 19) จำนวน 92 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รศ.ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
2. ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง
3. นางแต๋ว สังข์ทอง
4. ผศ.ดร.ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา
5. ผศ.เทพจิตร์ เชยโภคา
6. นายโกมล วาดเขียน
7. ผศ.ดลชัย สุขเจริญผล
8. ผศ.อภิเนตร อุนากูล
9. ผศ.ดร.อุนนัต พิณโสภณ
10. รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร
11. ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์
12. รศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ
13. ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร
14. ดร.วีระ เพ็งจันทร์
15. นางชบา สุริยาอมรานนท์
16. ผศ.ดร.กฤดากร กล่อมการ
17. ผศ.รื่นฤดี เบญจางคประเสริฐ
18. ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์
19. นางทัศนีย์ แสงแผ้ว
20. นางประเสริฐพร ผลโพธิ์
21. นายนครศักดิ์ แสงศรี
22. นายมงคล ฟักหอม
23. นายสว่าง จันทร์ประเสริฐ
24. ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์
25. นางสุวัลณา คูหากาญจน์
26. ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

27. รศ.สุรศักดิ์ กังขาว
28. อ.วัชรินทร์ คงพิบูลย์
29. รศ.ดร.มาลัย ทวีสุข
30. รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
31. ผศ.ดร.วรวิทย์ สมหา
32. นางจันทณา ฉ่ำวารี
33. นางเย็นจิตน์ หลวงมูล

คณะวิทยาศาสตร์

34. รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
35. นายสุดใจ สอนสะอาด
36. ผศ.ดร.สุภารัตน์ รักชลธี
37. นางเจือจันทร์ คำวีระ
38. นางปราณี บุญวัฒน์
39. นายจรินทร์ โพธิไชยะ
40. ผศ.สิริลักษณ์ อนันต์สถิตสิน
41. นางธนลักษณ์ กิ่งช้าง
42. นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์
43. นายวิรัตน์ วงษ์พลับ
44. นางพูลทรัพย์ วิสัยเกษม
45. นางสาววีรนุช เกษอุดม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

46. นายบุญเลิศ ปานคง
47. ผศ.อาจ วสุวานิช
48. รศ.ศุทธา ศรีเผด็จ
49. นายวงศกร ชิณโท
50. นายประยัติ บุตรภาชี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

51. รศ.ดร.นวลพรรณ งามยี่สุ่น
52. รศ.ดร.พรหมมาศ คูหากาญจน์
53. นางสาวนุจรี บุญแปลง
54. นางสาวจรรยา คงฤทธิ์
55. นางสาววิไล ปั้นปิตานุสรณ์
56. นางสาวสุกานดา ลิ้มถาวรรัตน์
57. นายบุญอุ้ม ฟักหอม

คณะศิลปศาสตร์

58. นายอาณัติ นิลขาว
59. รศ.พรทิพย์ ไวแสง
60. อ.ภาณุวัฒน์ จุทอง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

61. นางสาวลำพึง พุ่มจันทร์
62. นางสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า
63. นางสาววันทนีย์ ช้างน้อย

วิทยาลัยนานาชาติ

64. นายวีระ บุญจริง

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

65. อ.สมพร นพเกื้อ
66. นางอัญชลี แก้วรักษ์
67. นายชาติวุฒิ พลนิล

สํานักบริการคอมพิวเตอร์

68. นางพเยาว์ เลียงสุนทรสิทธิ์
69. นายมานะชัย เหลืองจารุธร
70. นายพิสิษฐ์ วินิจฉัยกุล
71. นางทิพวัลย์ สุวรรณชมพู
72. นายนเรศ ศรีจาด

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

73. นางสาวกรนันท์ มาศนุ้ย

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

74. นางลักคณา จันทร

สำนักทะเบียนและประมวลผล

75. นางสาววราภรณ์ มะลิวัลย์

สํานักหอสมุดกลาง

76. นายประพันธ์ สังข์ทองงาม
77. นางสาวกัญญาณัฐ อยู่สุข
78. นางโกสุม พึ่งพรพรหม
79. นางสาวปราณี สุขดีศรีสวัสดิ์

สำนักงานสภาสถาบัน

80. นางประสบจรูญ เตียสมุทร

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

81. นายมาณู อิ่มสำราญ
82. นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์
83. นางขนิษฐา สาคร

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง

84. นางสาวสุธาสินี โกมลดิษฐ์

สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

85. นายทัศนะ ธัญญเจริญ
86. นายวิชาญ แก้วสวัสดิ์

สำนักงานกิจการต่างประเทศ

87. นายนพรุจ คำวีระ

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

88. นายสรวิชญ์ หมั่นสมัคร
89. นายอำนวย คำวันดี

สำนักงานคลัง

90. นางสาววัลลี สุประพาส
91. นางกันยารัตน์ รักบุญ

สำนักงานพัสดุ

92. นายสมชาย ยิ้มย่อง

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top