งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2561

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 20) จำนวน 57 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. อ.ภูดิท ชัยดิลกพัฒนกุล
2. รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์
3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ทิพย์จักษุรัตน์
4. ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์
5. ผศ.ดร.ณัตวิภา เจียระไนวชิระ
6. รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
7. ผศ.ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล
8. ดร.สมภพ ผลไม้
9. อ.ภัทรชัย วิชัยยะ
10. นายสุวิทย์ ก้อนนิล
11. นางนฤมล กำเนิดมณี
12. นางสุดารัตน์ บุญเหลือ
13. นางสาวนุษรา นอบน้อม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

14. รศ.สมพล ดำรงเสถียร
15. นายอยวัต มากมา
16. นายมาโนชญ์ ทรัพย์แสนดี
17. นางจันทนี ทรัพย์แสนดี
18. นางสาวเจริญศรี วุฒฑกุล

คณะวิทยาศาสตร์

19. ผศ.ดร.พนา โลหะทรัพย์ทวี
20. ผศ.ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม
21. รศ.ดวงใจ โอชัยกุล
22. ผศ.ดร.สมชาย ไกรรักษ์
23. ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์
24. ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม
25. อ.พรชัย หลายพสุ
26. นางธนิดา พ่อค้าผล
27. นายกฤษณะ เกษประดิษฐ์
28. นางปิยาภรณ์ โพธิไชยะ
29. นางวันณา คำทอง
30. นางทองสุข ภู่ร้อย
31. นางกมนพัช นันทการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

32. อ.เสาวภา พงษ์คุณากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

33. ผศ.ไพรัตน์ พิมพ์ศิริกุล
34. นางลำจวน แพลอย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

35. ผศ.ดร.วริพัสย์ อารีกุล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

36. นางวิมลลักษณ์ เทียนจิ้ว

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

37. รศ.ดร.วิษณุ เพชรภา

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

38. นางสาววนิดา นพรัตน์

สํานักบริการคอมพิวเตอร์

39. นายสมโชค กิ้มปาน
40. นายสมศักดิ์ จันวัน

สำนักหอสมุดกลาง

41. นางรุ่งฟ้า อ่อนชุ่ม

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

42. นางวรรณนิดา นพเกื้อ

สำนักงานคลัง

43. นางสาวดารุณีย์ บุญนาค

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ

44. นายณัชพงศ์ ศรีงาม
45. นางสาวกรองทิพย์ สกุนตศรี
46. นายสันติธรรม สันตินันตรักษ์

สำนักงานพัสดุ

47. นางวริยา สาสนรักกิจ
48. นางกัลยา เกตุประเสริฐ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

49. นางนวลฉวี สโมสร

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

50. นางสาวมาลีรัตน์ ไม้จันทร์
51. นางบุษบา นิธิอนันต์

สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

52. นายโชคชัย พันธุ์ศรี

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

53. นางศิวาลัย งามพักตร์
54. นางสาวบรรจง น้อยพรหม

วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

55. นางพิชญ์จิรา ชัยพฤกษาทรัพย์

สภาคณาจารย์และพนักงาน

56. นายกฤชฐา พูลชื่น

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

57. นางณัฐฐิญา เกกีงาม

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top