งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2553

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 12) จำนวน 24 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รศ.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง
2. รศ.ธนิตย์ ตรีสุวรรณวัฒน์
3. รศ.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
4. รศ.สมศักดิ์ มิตะถา
5. อ.วิบูลย์ พร้อมพานิชย์
6. นางกรองกาญจน์ สวัสดิ์วีรพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7. อ.ณรงค์ มณฑปใหญ่
8. นางบรรจง จำปาทิว

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

9. นายไพศาล สุนทรนนท์

คณะวิทยาศาสตร์

10. รศ.เสน่ห์ เอกะวิภาต
11. รศ.ไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

12. นายชาตรี วิจิตโรทัย
13. นางสำเนา ภัทรรัตนนันท์
14. นางฉลอง พัดภู่
15. นายสุวรรณ ไกรพัฒน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

16. รศ.วราวุฒิ ครูส่ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

17. อ.ศรีนวล นลินทิพยวงศ์

วิทยาลัยบริหารและจัดการ

18. รศ.วรนารถ แสงมณี

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

19. นางสมลักษณ์ บุณะสุวรรณ

ส่วนกิจการนักศึกษา

20. นายวิชชา วัชระวรากรณ์
21. นายบรรจง จำปาทิว

ส่วนบริหารงานทั่วไป

22. นางสาวธัญยพร กลัดอ่ำ

ส่วนอาคารสถานที่

23. นายเฉลิม แสงประเสริฐ

ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

24. นายสิทธิพงษ์ สรัสสมิต

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top