งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2554

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 13) จำนวน 55 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์
2. อ.ประสาร ตังติสานนท์
3. รศ.ดร.ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี
4. นางสกลรัตน์ คล้อยภยันต์
5. รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์
6. ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโภคา
7. นางวิไล รักษาชาติ
8. นางบุษกร ก้อนนิล
9. นางจุฑาภรณ์ เทียนทอง
10. นางสมภัสสร มั่งคั่งธนสมบัติ
11. นางสาวอารี ชุ่มยิ้ม
12. นางสาวเอื้อพร ตั้งสุวรรณ
13. นางสาววันเพ็ญ พ่วงเขียว
14. นางสุธัญญา สิงหนุวัฒนะ
15. นางสาวอารีย์ ยุทธนาวราภรณ์
16. นางวรรณิภา ฉัตรอุทัย
17. นางสุวรรณา ยิ้มย่อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

18. นางสาววิภาดา สืบสุข
19. นายธเนศ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
20. นางอลิตา จั่นฝังเพ็ชร
21. นางสาวพรนภา พรหมสุวรรณ
22. ว่าที่ร.ต.ชัยรักษ์ ดีปัญญา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

23. นายวิวรรณ์ ก้อนกลีบ
24. นายประยงค์ นรมาตย์
25. นางพรรณี ลีกิจวัฒนะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

26. รศ.ดร.นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
27. รศ.ดร.สุมิตร ภู่วโรดม
28. รศ.ดร.สมชาย กล้าหาญ
29. ปัญญา สมาเอม
30. นางสาวสดศรี นกอยู่
31. นางสาวนวพร รัตนสินธุ์
32. นางพัชรี เกิดชุ่ม
33. นายทศพล เปลี่ยนประเสริฐ
34. นางสาวจันทร์เพ็ญ เจริญยัง

คณะวิทยาศาสตร์

35. รศ.อนุพงศ์ สรงประภา
36. ผศ.วีนา ชูโชติ
37. นางสาววรรัตน์ ปรางคลัง

ส่วนบริหารงานทั่วไป

38. นางสาวพิมพ์ลออ กรพิพัฒน์

ส่วนการคลัง

39. นางวิไลภรณ์ พัฒนะพรหม
40. นางวิไลวรรณ แสงทองล้วน

ส่วนอาคารสถานที่

41. นายทวีสิทธิ์ มั่นเข็มทอง
42. นายสุชาติ สุประพาส
43. นายดวง นาคศรีโพด
44. นายวิสูตร นาควะรี

ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

45. นางนิศากุน วรุตม์พงศ์
46. นายนันทพล แสงเอก
47. นายปรีชา มาประสพ

ส่วนแผนงาน

48. นางมุกดา แก้วจรัส

ส่วนนิติการ

49. นายรัชสิตวิชญสิริ เบ็ญจวัลลภ

ส่วนทะเบียนและประมวลผล

50. นางอุษา สำเร็จผล

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

51. นางสาวรัตนา ใจดี
52. ร.ต.ท. สมชาติ เลิกบางพลัด

สำนักหอสมุดกลาง

53. นางสาวยุพิน ยังวิเศษ
54. นางพิจิตรา ครองตน

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

55. นางศรีสุนันท์ สุขถาวร

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top