โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน R2R เรื่อง “หยิบจับหน้างานประจำมาทำวิจัย”

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ R2R เรื่อง “หยิบจับหน้างานประจำมาทำวิจัย”

          สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ R2R  เรื่อง  “หยิบจับหน้างานประจำมาทำวิจัย”  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  โดยมี  ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันพุธที่  10 กรกฎาคม 2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Scroll to Top