สัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำวาระ 2562-2564

เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในการพัฒนาสถาบัน”

                   สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำวาระ 2562-2564  เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในการพัฒนาสถาบัน”  เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  และระดมความคิดเห็นระหว่างอดีตประธานสภาคณาจารย์และพนักงานจากรุ่นอดีตถึงปัจจุบัน  จัดทำแผนดำเนินงานและโครงการตามบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ระยะ 1 ปี และ 3 ปี  โดยมี ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา  เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมเวลคัมเวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

Scroll to Top