งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2563

รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี จำนวน 78 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว
2. ผศ.ประภาส เริงรื่น
3. ผศ.ดร.นรินทร์ อติวงศ์แสงทอง
4. รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท์
5. ผศ.สุมิตร พนาอุดมทรัพย์
6. รศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์
7. อาจารย์ชินภัทร นันทจิวากรชัย
8. อาจารย์สยาม สงวนรัมย์
9. ผศ.ดร.พงษ์ชัย นิลาศ
10. รศ.ดร.ประกอบ กิจไชยา
11. ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ
12. นายอมรเทพ กาพย์แก้ว
13. รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร
14. ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ
15. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
16. ศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์
17. ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์
18. ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล
19. นางสาวจิตศุภางค์ วงศ์ภาคำ
20. นางสาวบุญยืน กลัดแขก
21. นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร์แสงสุก
22. นายอำนาจ คูตะคุ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

23. นายสุรชัย ยอดยิ่ง
24. ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
25. ผศ.ดร.ธีราทัต เลิศช่ำชองกุล
26. ผศ.สรรวดี เจริญชาศรี
27. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
28. ผศ.อำพล ทองระอา
29. ผศ.ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ
30. ผศ.ปานจิต ป้อมอาสา
31. นางมนต์สินี พานิช
32. นางสาวภัณฑิรา วิเชียร

คณะวิทยาศาสตร์

33. อาจารย์ธรรมรัตน์ แต่งตั้ง
34. อาจารย์ภารุจ บัณทิธาดาวิทย์
35. อาจารย์จินดา ไชยช่วย
36. ผศ.ดร.สิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์
37. นางสาวกัญญา มงคลโภชน์
38. รศ.ดร.จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร
39. รศ.ดร.ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ
40. ดร.กลิ่นสุคนธ์ สุวรรณรัตน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

41. ผศ.ดร.ญาดา ชวาลกุล
42. ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล
43. รศ.ชาติ ภาสวร
44. อาจารย์จารุพัชร อาชวะสมิต
45. ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
46. ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน
47. รศ.กันจณา ดำโสภี
48. นายยุทธศักดิ์ ไชยสีดา
49. อาจารย์พรพุฒิ ศุภเอม
50. ผศ.วุฒิชัย มณีอินทร์
51. นายประวัติ อินทร์ศวร
52. นางสาวอรสา ด้วงกลัด
53. นางลัดดา สุวรรณธาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

41. ผศ.ดร.ญาดา ชวาลกุล
42. ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล
43. รศ.ชาติ ภาสวร
44. อาจารย์จารุพัชร อาชวะสมิต
45. ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
46. ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน
47. รศ.กันจณา ดำโสภี
48. นายยุทธศักดิ์ ไชยสีดา
49. อาจารย์พรพุฒิ ศุภเอม
50. ผศ.วุฒิชัย มณีอินทร์
51. นายประวัติ อินทร์ศวร
52. นางสาวอรสา ด้วงกลัด
53. นางลัดดา สุวรรณธาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

54. ผศ.พรทิวา กัญยวงศ์หา
55. นางสาวบุปผา จงพัฒน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

56. ผศ.ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์

คณะศิลปศาสตร์

57. ดร.รุจิรา บำรุงกาญจน์
58. อาจารย์ดวงใจ วสุเพ็ญ
59. นางสาววิรัช พุ่มเจริญ

สำนักหอสมุดกลาง

60. นางสมัย ลุกิเลศ
61. นางสาวยุพิน หลำผาสุข
62. นางสุจินต์ พุ่มพวง
63. นางสาวธัญญารัตน์ ศิริยงค์
64. นางสาวพรทิพย์ แยงคำ
65. นางสาวเพ็ญชิต วิศิษฐ์เฉลิม
66. นางยุพเยาว์ จำปาทิว

สำนักหอสมุดกลาง

60. นางสมัย ลุกิเลศ
61. นางสาวยุพิน หลำผาสุข
62. นางสุจินต์ พุ่มพวง
63. นางสาวธัญญารัตน์ ศิริยงค์
64. นางสาวพรทิพย์ แยงคำ
65. นางสาวเพ็ญชิต วิศิษฐ์เฉลิม
66. นางยุพเยาว์ จำปาทิว

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี

67. รศ.ดร.กนกพร สมพรไพลิน

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

68. นางสาววันทนา ช้างชัย

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

69. อาจารย์ถิรายุทธ์ วิจิตรภาพ
70. นางศรีสุดา บรรยงคิด

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

71. นางสาวเพียรประคอง มารักษ์
72. นางสาวอรอนงค์ สุทธิ

สำนักงานสภาสถาบัน

73. นางสาวอรทัย จันทร์แจ้ง

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

74. นางนิธิมา เสรีประเสริฐ

สำนักงานพัสดุ

75. นายภาสกร สุ่นเทียน
76. นายเทพฤทธิ์ เกิดเกตุ

สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

77. นางสาวประทุม ฮวดเจริญ

สำนักงานคลัง

78. นางสาวญาณี ทีทา

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top