สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อมอบแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 5 สาขา

🌟 ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”
🌟 ศาสตราจารย์ พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล “สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
🌟 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “สาขาสังคมศาสตร์”
🌟 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล “สาขามนุษยศาสตร์”
🌟 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “สาขารับใช้สังคม”

พิธีรับพระราชทานโล่รางวัล
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ปอมท.)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร 

Scroll to Top