สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566

Scroll to Top