งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2562

ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562(ครั้งที่ 21) จำนวน 97 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รศ.สักรียา ชิตวงศ์
2. รศ.ดร.ดวงกมล ณ ระนอง
3. อ.บุญชัย โชติวิริยวาณิชย์
4. ดร.นริศรา ทองบุญชู
5. ผศ.มณฑล ใจกุศล
6. ผศ.ดร.นภัทร สระเอี่ยม
7. รศ.ดร.วิภา แสงพิสิทธิ์
8. ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ
9. ผศ.ดร.กสิน วิเชียรชม
10. รศ.ดร.กรรณชัย กัลยาศิริ
11. นายสัญญา แสนบุตร
12. ผศ.ดร.นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ
13. ผศ.ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ
14. รศ.ดร.ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ์
15. ผศ.ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์
16. ดร.สถาพร พรหมวงศ์
17. รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร
18. นายอเนก สร้อยทรัพย์
19. นางสาวสิริกัลยา ชาญนาวา
20. นางปาริฉัตร ปานนิล
21. นางสาวรุ่งนภา อินทร์มีศรี
22. นางพิมใจ ภู่ชนะกิจ
23. นางณัฐวรรณ พฤกษาชีวะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

24. อ.ดารณี ธนวัฒน์
25. อ.กรวรรณ งามวรธรรม
26. อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว
27. ผศ.สุชิน อาจหาญ
28. ผศ.ดร.สมชาย หมื่นสายญาติ
29. ผศ.โกศล ตราชู
30. รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล
31. อ.ปิยะ จิตธรรมมาภิรมย์
32. นางละมุล อารยะวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

33. รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
34. นายชัชวาล เป็นสุข
35. ผศ.ดร.กาญจนา คำนึงกิจ
36. ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน
37. รศ.ดร.อุสารัตน์ ถาวรชัยสิทธิ์
38. รศ.ดร.มาริสา จาตุพรพิพัฒน์
39. รศ.อารี ฤทธิบูรณ์
40. ผศ.ดร.สรัญญา พันธุ์พฤกษ์
41. ผศ.กฤษฎา บุศรา
42. นางวัณลี วัฒนากูล
43. นางสาวสุภัทร บานเย็น
44. นางสาวดารัณ สอนไข่
45. นายวิทยา เขียวเขิน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

46. รศ.ดร.สมชาย หวังวิบูลย์กิจ
47. ผศ.ดร.อัจฉรี เรืองเดช
48. อ.ดร.รุจริน ลิ้มศุภวานิช
49. นายวรัญญู แก่นทองหลาง
50. ผศ.ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ
51. ผศ.พีรชัย กุลชัย
52. นางละเมียด สัมฤทธิสุทธิ์
53. นายเสน่ห์ ละชั่ว
54. นางกาญจนา ทิววัฒน์ปกรณ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

55. ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
56. ดร.ระจิตร สุวพานิช
57. นางนัทธ์หทัย พะนา
58. นางศิริพร แท่นแก้ว
59. นางฉวี ยิ้มยนต์
60. นางสุภาพร รัตนะมงคลกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

61. รศ.ดร.อุไรวรรณ ปิติมณียากุล
62. ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์
63. ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์
64. ผศ.กิตติ ศรมณี
65. รศ.อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์
66. ผศ.ดร.พิยะรัตน์ นันทะ
67. รศ.ประสิทธิ์ สุไลมาน
68. รศ.ชนินทร์ ทิพโยภาส
69. รศ.พรพรรณ ชินณพงษ์
70. ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล
71. นางสาวภิรมรัตน์ สวัสดิ์ละคร
72. นางบุญมี อินทร์สสิทธิ์
73. นางสาวรมิดา ธรรมกัญยา

คณะศิลปศาสตร์

74. รศ.ปรียาภา จิตต์บุญ
75. อ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์
76. นางปราณี นิลขาว

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

77. นางจินตนา ทิพย์ จักษุรัตน์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

78. นางภาวนา สังขจินดา
79. นางสาวพิมพ์ปภาดา เกิดอยู่

สำนักหอสมุดกลาง

80. นางสาวสายสุนี โพธิ์กระเจน
81. นางสาวสมพร มั่งนาค
82. นางอรทัย ศรีทอง

สำนักทะเบียนและประมวลผล

83. นางบุษบา กิจเจริญ

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

84. นางขวัญเรือน อยู่สุข

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

85. นางพิมสิริ อุ่นตรงจิตร

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

86. นายสุเมท แป้งหอม

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

87. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย แส้ทอง
88. นายสัญญา สุขพันธ์
89. นายนิมิต สารทปรุง
90. นายสมหมาย วงษ์อินทร์

สำนักงานคลัง

91. นางคนึงกิจ เกษประดิษฐ์

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

92. นางเนตรชนก จิตต์สกูล

สำนักงานพัสดุ

93. นางชื่นจิต คำสมบัติ
94. นายสุธีร์ สุดมรรคา

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

95. นายศิริวัฒน์ อาดำ
96. นายเทอดศักดิ์ สุขดาว

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

97. นายอำนาจ ยงประเดิม

Facebook
Twitter
Skype
Scroll to Top