การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 4

“การวิจัยจากงานประจำในระบบการศึกษาไทย”

          สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES ครั้งที่ 4) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องหางนกยูง ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Scroll to Top