โครงการเสวนา เรื่อง “ตำแหน่งวิชาการ จับต้องได้ ไม่ไกลเกินเอื้อม”

สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดเสวนาเรื่อง “ตำแหน่งวิชาการ จับต้องได้ ไม่ไกลเกินเอื้อม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจวิธีการพัฒนางานต่าง ๆ ด้านวิชาการและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้จริง  สามารถผลิตผลงานด้านวิชาการต่าง ๆ ได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมี  ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา  และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จำรูญ  เล้าสินวัฒนา  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร  บรรยายเรื่อง “ผลงานวิชาการคุณภาพดีมาก มั่นใจได้อย่างไร”  และต่อด้วยการเสวนาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบอกเล่าถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการทำตำแหน่งทางวิชาการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562  เวลา  08.30-13.00 น.  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Scroll to Top