อบรมเชิงปฏิบัติการ “คู่มือปฏิบัติงาน จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

สภาคณาจารย์และพนักงาน  สจล.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คู่มือปฏิบัติงาน จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”  โดยมี  ดร.จรงศักดิ์  พุมนวน  บรรยายให้ความรู้  เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์  คณะวิทยาศาสตร์
Scroll to Top