Joe

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อมอบแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 5 สาขา  ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” ศาสตราจารย์ พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดล “สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “สาขาสังคมศาสตร์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูลมหาวิทยาลัยมหิดล “สาขามนุษยศาสตร์” ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “สาขารับใช้สังคม” พิธีรับพระราชทานโล่รางวัลวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ปอมท.)ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานคร 

สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566

     ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564      โดย ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 ในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ       โดย อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ เป็นประธาน ปอมท. และคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานระยอง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน แรลลี่การกุศล “รวมใจสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”‘SENATE KMITL RALLY 2020’​ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ระยองวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2563– ร่วมกิจกรรมสนุกตลอดเส้นทาง– นมัสการ หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดละหารไร่– ชม ชิม ร้านอาหารตำนานป่า– กิจกรรม ลดโลกเลอะ CSR ที่ ระยองอวาเรียม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง– เข้าที่พัก โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท พิเศษ ในงานเลี้ยง ชมมินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน “นนท์ ธนนท์”   1. บัตร Regular ราคา 6,990 / 2 ท่าน (ท่านที่ 3 …

Senate KMITL Rally 2020 Read More »

ดูภาพบรรยากาศภายในงาน 1 ดูภาพบรรยากาศภายในงาน 2 ดูภาพบรรยากาศภายในงาน 3

Scroll to Top