ยกย่องเชิดชูเกียรติ

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2563

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงาน 1 ดูภาพบรรยากาศภายในงาน 2 ดูภาพมอบโล่ รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี จำนวน 78 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว2. ผศ.ประภาส เริงรื่น3. ผศ.ดร.นรินทร์ อติวงศ์แสงทอง4. รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท์5. ผศ.สุมิตร พนาอุดมทรัพย์6. รศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์7. อาจารย์ชินภัทร นันทจิวากรชัย8. อาจารย์สยาม สงวนรัมย์9. ผศ.ดร.พงษ์ชัย นิลาศ10. รศ.ดร.ประกอบ กิจไชยา11. ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ12. นายอมรเทพ กาพย์แก้ว13. รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร14. ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ15. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี16. ศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์17. ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์18. ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล19. นางสาวจิตศุภางค์ วงศ์ภาคำ20. นางสาวบุญยืน กลัดแขก21. …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2563 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2562

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562(ครั้งที่ 21) จำนวน 97 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.สักรียา ชิตวงศ์2. รศ.ดร.ดวงกมล ณ ระนอง3. อ.บุญชัย โชติวิริยวาณิชย์4. ดร.นริศรา ทองบุญชู5. ผศ.มณฑล ใจกุศล6. ผศ.ดร.นภัทร สระเอี่ยม7. รศ.ดร.วิภา แสงพิสิทธิ์8. ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ9. ผศ.ดร.กสิน วิเชียรชม10. รศ.ดร.กรรณชัย กัลยาศิริ11. นายสัญญา แสนบุตร12. ผศ.ดร.นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ13. ผศ.ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ14. รศ.ดร.ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ์15. ผศ.ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์16. ดร.สถาพร พรหมวงศ์17. รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร18. นายอเนก สร้อยทรัพย์19. นางสาวสิริกัลยา ชาญนาวา20. นางปาริฉัตร ปานนิล21. นางสาวรุ่งนภา อินทร์มีศรี22. …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2562 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2561

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. https://www.youtube.com/watch?v=l5j932ZZEnghttps://www.youtube.com/watch?v=EpKYaGWDmR0 ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 20) จำนวน 57 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. อ.ภูดิท ชัยดิลกพัฒนกุล 2. รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ 3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ทิพย์จักษุรัตน์ 4. ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ 5. ผศ.ดร.ณัตวิภา เจียระไนวชิระ 6. รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ 7. ผศ.ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล 8. ดร.สมภพ ผลไม้ 9. อ.ภัทรชัย วิชัยยะ 10. นายสุวิทย์ ก้อนนิล 11. นางนฤมล กำเนิดมณี 12. นางสุดารัตน์ บุญเหลือ 13. นางสาวนุษรา นอบน้อม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14. รศ.สมพล ดำรงเสถียร …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2561 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2560

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 19) จำนวน 92 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง2. ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง3. นางแต๋ว สังข์ทอง4. ผศ.ดร.ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา5. ผศ.เทพจิตร์ เชยโภคา6. นายโกมล วาดเขียน7. ผศ.ดลชัย สุขเจริญผล8. ผศ.อภิเนตร อุนากูล9. ผศ.ดร.อุนนัต พิณโสภณ10. รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร11. ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์12. รศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ13. ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร14. ดร.วีระ เพ็งจันทร์15. นางชบา สุริยาอมรานนท์16. ผศ.ดร.กฤดากร กล่อมการ17. ผศ.รื่นฤดี เบญจางคประเสริฐ18. ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์19. นางทัศนีย์ แสงแผ้ว20. นางประเสริฐพร ผลโพธิ์21. นายนครศักดิ์ แสงศรี22. …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2560 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2559

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 18) จำนวน 42 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.กฤตวัน ศิริบูรณ์2. รศ.ดร.สุวิพล สิทธิชีวภาค3. ผศ.ไพศาล สิทธิโยภาสสกุล4. ผศ.พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ5. รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์6. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ คมวัชระ7. นายมนิตย์ บุบผาชาติ8. นางสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์9. นางสาวบงกช ทองทา10. นางน้อย ปัญญาคำ คณะวิทยาศาสตร์ 11. รศ.ดร.สุรีย์ นานาสมบัติ12. ผศ.สาหร่าย เล็กชะอุ่ม13. รศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย14. รศ.วิชาญ เตชิตธีระ15. นายศิริวัฒน์ วิสวะวิสุทธิ์16. นางสาวเกศณี เกตุนวม 17. นางสมพร พุ่มจันทร์18. นางอนงค์ ผลสุขการ19. นางรัชนีอร ตั้งจิตร์ตรง20. นางพยอม …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2559 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2558

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 17) จำนวน 46 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.ดร.บุญธีร์ เครือตราชู2. รศ.ดร.ชวลิต เบญจางคประเสริฐ3. ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์4. รศ.จิรวัฒน์ ปานกลาง5. รศ.ดร.จริยา วงศ์เตชธรรม6. ผศ.สาท คํามูล7. รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ หล่าสกุล8. นายสมบัติ เนตรสว่าง9. นางสาวดวงพร ไกรสุทธ์ิ10. นางสาวจันทร์ทม เจริญยัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11. ผศ.อุมาพร อุไรสกุล12. ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย13. นางสายสมร ดุลยปภัสสร14. อ.ดร.สมชาย เซะวิเศษ15. นางสาวอัชณี พลพงษ์16. นายวิชัย พลอยประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17. รศ.เอกพล สิระชัยนันท์18. ผศ.ผ่องศรี รอดโพธิ์ทอง19. นายศิริพงษ์ เทพยานต์20. …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2558 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2557

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. https://www.youtube.com/watch?v=2e1Z0GeJ57Qhttps://www.youtube.com/watch?v=CHWzYMpboKI ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 16) จำนวน 71 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.สุพรรณ กุลพาณิชย์2. รศ.วิริยะ กองรัตน์3. ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ4. รศ.ดร.สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์5. รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์6. รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน7. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เนียมเจริญ8. รศ.จงรักษ์ บุญเส็ง9. อ.อุบะ ศิริแก้ว10. ผศ.ดร.ยุทธนา คิดใจเดียว11. รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล 12. ผศ.มยุรี เลิศเวชกุล13. นางธนัญญา เผ่ากันทะ14. นางสุภาณี พันธุ15. นางวาสนา ม่วงโพธิ์16. นางสาวอัจฉรา ปรุงแสง17. นายอภัย คำทั่ง18. นายแช่ม สมรูป19. นางสาวทัศนีย์ ณ ดวงจินต์20. นางจิตราพร …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2557 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2556

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 15) จำนวน 34 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย 2. รศ.ดร.วิจิตร กิณเรศ 3. อ.มนชนก ศรีเสือขาม 4. ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ 5. นางสาวสมศรี แซ่โง้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6. นางสาวนาตยา ธีระศักดิ์ 7. นางสุพัตรา สำโรงทอง 8. นายศักดิ์ชัย สุประพาส คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9. รศ.อรรถพร ฤทธิเกิด 10. นายธงชัย ศรแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11. รศ.ดร.สมยศ เดชภิรัตนมงคล 12. รศ.ดร.มยุรา สุนย์วีระ 13. ผศ.ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา 14. …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2556 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2555

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 14) จำนวน 57 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.ดร.อัญชลีพร วาทริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ 2. รศ.ดร.วิทยา ทิพย์สุวรรณพร 3. รศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา 4. ผศ.นนทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช 5. รศ.สมศักดิ์ เชียร์ศิริกุล 6. ผศ.สุรพล บุญจันทร์ 7. นางสาวประภา พ่วงเขียว 8. นางวรรณรัตน์ สุดนุช 9. นายปรีชา สุทธิธารธวัช 10. นายพจน์ สละชีพ 11. นางสาวกมลวรรณ ถาวร 12. นางชนัญชิดา อ่อนไพรงาม 13. นางสาวพัชรา ชัยลิขิตเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14. ผศ.ดร.วิรชฎา …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2555 Read More »

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2554

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. ดูภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 13) จำนวน 55 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์2. อ.ประสาร ตังติสานนท์3. รศ.ดร.ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี4. นางสกลรัตน์ คล้อยภยันต์5. รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์6. ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโภคา7. นางวิไล รักษาชาติ8. นางบุษกร ก้อนนิล9. นางจุฑาภรณ์ เทียนทอง 10. นางสมภัสสร มั่งคั่งธนสมบัติ11. นางสาวอารี ชุ่มยิ้ม12. นางสาวเอื้อพร ตั้งสุวรรณ13. นางสาววันเพ็ญ พ่วงเขียว14. นางสุธัญญา สิงหนุวัฒนะ15. นางสาวอารีย์ ยุทธนาวราภรณ์16. นางวรรณิภา ฉัตรอุทัย17. นางสุวรรณา ยิ้มย่อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18. นางสาววิภาดา สืบสุข19. นายธเนศ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์20. นางอลิตา …

งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ. 2554 Read More »

Scroll to Top